home
VITAJTE NA www.SNAR.sk!!!
 • o serveri
 • N˜jdete tu inform˜cie o snoch a ich v˜klady, zverokruh, ˜udov˜ pranostiky a pod. V datab˜ze sn˜ru je moment˜ne 5911 slov. Server je rozdelen˜ do viacero ˜ast˜ a z niektor˜ch je mo˜n˜ posla˜ ˜l˜nky e-mailom na zadan˜ adresu.

 • sn˜r - vyh˜ad˜vanie v˜znamu snov

 • zverokruh - znamenia zverokruhu a inform˜cie o nich

 • kalend˜r - h˜adanie v Slovenskom a ˜eskom kalend˜ri

 • f˜rum - dizkusn˜ f˜rum, zauj˜mave pr˜spevky

 • ˜udov˜ pranostiky - zauj˜mavosti z ˜udov˜ch pranost˜k

 • linky - zauj˜mav˜ odkazy na in˜ str˜nky

 • chat - chatroom pre pokecanie on-line
 • e-mail list
 • Ak chce˜ dost˜va˜ aktu˜lne inform˜cie o tomto serveri nap˜ tvoju e-mail adresu a odo˜li.

  info e-mail: snar@ay.sk

 • o sn˜ri - hist˜ria
 •     Od tej doby, ˜o ˜udsk˜ pokolenie za˜alo ˜i˜ na zemeguli, za˜alo aj sn˜va˜. ˜udia v prad˜vnych dob˜ch verili, ˜e sny poch˜dzaj˜ od bohov, ktor˜ v sne oznamovali ˜udom svoju v˜˜u. A ˜o dne˜n˜ ˜udia? Ne˜elaj˜ si aby sa im prisnilo napr. O m˜tvom otcovi, nebohom man˜elovi apod.. Pre˜o? ˜udom sa nasn˜valo ve˜a. Sny b˜vali nejasn˜. Preto ich bolo treba vysvet˜ova˜. Z mnoh˜ch a mnoh˜ch sk˜senost˜ sa tvorilo pozvo˜ne obecn˜ pravidlo. Vzniklo umenie vyklada˜ov snov, ktor˜ pestovali vyklada˜sk˜ vedu. Zo z˜pisov vyklada˜ov snov vznikli sn˜re, latinsky somniaria, knihy v ktor˜ch sa vysvet˜uj˜ sny.
      Prv˜ zn˜my vyklada˜ snov bol Sokratov vrstovn˜k At˜n˜an Antif˜n. Mlad˜˜ Panyasis z Halikarnassu nap˜sal o snoch dve obsiahle knihy, v ktor˜ch rozdelil sny na ur˜it˜ druhy.
      Alexandra Ve˜k˜ho (356-323 pred n.l.) najmodernej˜ieho panovn˜ka hel˜nskeho sveta, sprev˜dzal na jeho v˜prav˜ch Arisandros z Telmessy, spisovate˜ sn˜ra.
      Prv˜ sn˜r, ktor˜ sa ˜udstvu zachoval a stal sa z˜kladom ˜al˜˜ch pr˜c, nap˜sal Artimid˜ros z Efezu, ktor˜ ˜il v druhej polovici II. storo˜ia n.l.. Jeho sn˜r zost˜va zo ˜tyroch kn˜h o snoch a ich v˜kladoch.
      Vo vykladan˜ snov vynikli Arabi, ktor˜ vypestovali vykladate˜stvo snov na tajn˜ vedu "ilm et tabir". Sirinov sn˜r pod˜val aj tak˜ rady, ako o˜ivi˜ zabudnut˜ sny.
      Z orient˜lnych sn˜rov ˜erpali v˜etky sn˜re po cel˜ st˜ro˜ia a ˜erpaj˜ z nich dodnes. Zvl˜tnej ob˜ube sa te˜il Slaidov sn˜r, ktor˜ bol zaiste z˜kladom pre najstar˜˜ ˜esk˜ sn˜r, ktor˜ pre kr˜a V˜clava IV. (1361-1419) nap˜sal Vav˜inec z B˜ezov˜.

  Hore


  © 2000-2024 Webdesign and build - AY productionsTOPlist

  Hore